Agenda

Monday
Nov. 19
Tuesday
Nov. 20
Wednesday
Nov. 21
Thursday
Nov. 22
Friday
Nov. 23
Travel

Health Workshop

EducationWorkshop

Governance and Economic Development Workshop

Results & Review of Workshops

evening:
Multi-media Demonstrations
evening:
Movie Night
Travel